UWAGA: ogłaszamy nabór do nowych 2 grup terapeutycznych (8 miejsc) dla dzieci bez orzeczenia o kształceniu specjalnym-wystarczy opinia o WWR lub zaświadczenie o niepełnosprawności z uwagi na autyzm. Miejsca są dotowane ze środków UE zwolnione z opłat czesnego oraz kosztów wyprawki plastycznej. Realizacja projektu TPP Subrideo 2.

 

Opłaty:

  • wyprawka plastyczna 500 zł płatne raz w roku,
  • NW 29 zł,
  • czesne 0 zł godziny 9.00-14.00
  • opłata świetlicowa 350 zł (świetlica czynna w godzinach 7.00-9.00 oraz 14.00-15.00 )

 

W przedszkolu nasze grupy terapeutyczne są podzielone według wieku oraz poziomu funkcjonowania dzieci:

 

SUBRIDEO OŁTASZYŃSKA

 

Grupa A - Świerszcze

Do grupy Świerszcze uczęszcza czterech chłopców w wieku 5-6 lat, z którymi pracują dwie terapeutki. 

Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego zajęcia edukacyjne grupy realizowane są w oparciu o Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci „Nasze przedszkole” autorstwa M. Kwaśniewskiej i W. Żaby-Żabińskiej. Zajęcia dostosowane są indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów ze szczególnym uwzględnieniem różnic w tempie rozwoju każdego z chłopców.

W pracy z naszymi wychowankami  wykorzystujemy różne metody i techniki pracy, które wszechstronnie stymulują rozwój dzieci m.in. metodę porannego krągu, arteterapię, Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Pedagogikę Marii Montessori, metodę Klanzy, metodę neurobiologiczną prof. Jagody Cieszyńskiej, wspomagające formy komunikacji pozawerbalnej AAC, metodę Affolter, Program Aktywności Knillów i wiele innych metod pedagogicznych.

Szczególny nacisk kładziemy na aktywność dziecka, jako  główne źródło uczenia się, kreatywności i zdobywania doświadczeń, zarówno indywidualnych jak i społecznych. Staramy się rozwijać u chłopców umiejętności prospołeczne takie jak: odpowiedzialność, współdziałanie, kompromis, radzenie sobie
w różnych sytuacjach. Aktywne dziecko uczy się bowiem podejmowania decyzji i ponoszenia odpowiedzialności za siebie, rozumienia potrzeb swoich i innych, panowania nad swoimi emocjami,  umiejętności wyrażania uczuć, empatii, komunikowania swoich myśli,  nawiązywania kontaktów interpersonalnych, rozwiązywania problemów, radzenia sobie z trudnościami.

 

 

 

Grupa B - Żabki

Do grupy uczęszczają dzieci 4- i 5-letnie, których rozwój, podczas diagnozy zespołowej, został oceniony bardzo wysoko. Wprowadzona podstawa programowa niczym się nie różni od programu przedszkoli masowych, a jej realizacja uwzględnia dodatkowo potrzeby dzieci ze spektrum autyzmu. Warunkiem zakwalifikowania dziecka do grupy jest wysoki współczynnik ilorazu rozwoju. Dodatkowo program tej grupy rozszerzono o dodatkowe elementy związane z rozwojem umiejętności w takich dziedzinach jak: czytanie globalne, matematyka (wg metody Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej), Metoda Dobrego Startu, rytmika, metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Dużą część czasu poświęcamy na kształtowanie umiejętności społecznych, gry i zabawy integrujące oraz mowę i komunikację. Jednym z naszych nadrzędnych celów jest usprawnienie umiejętności komunikacyjnych naszych dzieci.  Dzieci uczęszczające do „Żabek” uwielbiają muzykoterapię oraz dogoterapię z Kluskiem. W naszej grupie duży nacisk stawiamy na odkrywanie świata oraz poszerzanie percepcji otaczającej nas rzeczywistości. Stworzyliśmy, więc autorski program, w którym organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi. Odwiedzają nas przedstawiciele różnych zawodów, osoby posiadające pasje oraz ciekawe wykształcenia. Staramy się także organizować wycieczki do ciekawych miejsc, aby dzieci zaznajomiły się z otaczającym ich światem, mogły go odkrywać w realnych warunkach. Stawiamy także na samodzielność naszych maluchów, więc sami raz w tygodniu przygotowujemy śniadania. W grupie pracuje 3 terapeutów.

 

 

 

Grupa C - Muchomorki

 

Grupa Muchomorki liczy czwórkę dzieci, które obecnie mają cztery lata. W grupie pracuje trzech terapeutów. Terapia w grupie Muchomorków jest skoncentrowana na rozwijaniu u dzieci kompetencji społecznych i komunikacyjnych. Zajęcia są zaprojektowane tak, aby dzieci poprzez zabawę nawiązywały relacje z otoczeniem. Terapeuci pracujący w grupie poprzez swoją postawę i nastawienie emocjonalne angażują dzieci w aktywność. Sprawia ona dzieciom radość przez co w naturalny sposób nabywają umiejętności społeczne. W każdej zabawie zwracamy uwagę na budowanie naprzemiennych interakcji, rozwijanie naśladownictwa, motywacji do komunikacji i uważności na drugą osobę. Terapia jest dostosowana do etapu rozwojowego na którym dzieci się znajdują. W programie edukacyjnym zgodnym z podstawą programową wychowania przedszkolnego zostały uwzględnione potrzeby dzieci ze spektrum autyzmu. Do każdego podopiecznego podchodzimy indywidualnie, dostrzegamy mocne strony oraz zwracamy uwagę na potrzeby sensoryczne. Stosujemy różne metody i techniki pracy, które wszechstronnie stymulują rozwój dzieci. Wykorzystujemy między innymi metodę porannego kręgu, arteterapię, Metodę Dobrego Startu, Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, metodę werbo-tonalną, logorytmikę. Projektując zajęcia wykorzystujemy wiedzę zdobytą na szkoleniach i warsztatach, sięgamy do różnych źródeł książkowych, współpracujemy z innymi terapeutami, a także wymyślamy własne autorskie zabawy. W naszym działaniu stawiamy na kreatywność, elastyczność i różnorodność.

Muchomorki lubią wyrażać siebie poprzez działalność plastyczną z wykorzystaniem naturalnych materiałów, wierszyki i piosenki z pokazywaniem, zabawy w udawanie, szczególnie w kawiarenkę i sklep, inscenizacje obrazkowe do wierszyków i piosenek, zabawy naśladowaniem z wykorzystaniem zabawek (figurki, domki, pociąg), grę na gitarze. U Muchomorków zawsze panuje pozytywna atmosfera, ciepło i serdeczność, dzieci zachwycają i inspirują Panie każdego dnia.

 

 

 

Grupa D - Pszczółki

 

 

Pszczółki to 4-osobowa grupa dzieci 3-4-letnich. Zajęcia prowadzone są przez dwóch terapeutów. Terapia w grupie Pszczółek opiera się na indywidualnym podejściu do każdego dziecka uwzględniając jego potrzeby i możliwości rozwojowe. Nasze działania skupiają się w obrębie strefy najbliższego rozwoju. Strefa najbliższego rozwoju dotyczy tych umiejętności, które dziecko wykonuje z pomocą terapeuty, a więc naszym celem jest dążenie do osiągnięcia pełnej samodzielności w tym zakresie. Duży nacisk kładziemy na nawiązywanie kontaktu wzrokowego, budowanie relacji dziecka z innymi osobami i rozwój kompetencji społecznych i komunikacyjnych. Organizujemy zajęcia w ten sposób, aby dziecko miało możliwość poznawania świata poprzez wszystkie zmysły. Szczególną uwagę poświęcamy także rozwojowi samodzielności zarówno w zakresie samoobsługi, edukacji jak i również społecznego funkcjonowania. Zajęcia prowadzimy w sposób urozmaicony, sięgamy do wielu środków, metod i form pracy. Staramy się, aby materiały wykorzystywane podczas zajęć były jak najbardziej atrakcyjne, tak aby w maksymalny sposób skupić uwagę dziecka i skłonić je do czynnego udziału w zajęciach. Ulubionymi zabawami Pszczółek są logopedyczne historyjki obrazkowe i ich inscenizacje, zabawy ruchowe (w szczególności zabawy na sygnał), zabawy społeczne i zabawy sensoryczne. Dużą przyjemność sprawiają im także zabawy z piosenką lub wierszykiem połączone z gestem i naśladowaniem sekwencji ruchów. W oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego konstruujemy autorskie programy nauczania, które dostosowane są do poziomu funkcjonowania grupy. W swojej pracy sięgamy do metod:

- Program Rozwoju Relacji RDI;
- Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne;
- elementy terapii behawioralnej;
- Metoda Dobrego Startu;
- Stymulacja lewej i prawej półkuli mózgu wg Agnieszki Bali;
- Program rozwijający percepcję wzrokową M.Frostig;
- Program Aktywności M.C. Knill;
-edukacja matematyczna metodą Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej;
- symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania wg Jagody Cieszyńskiej;
- czytanie globalne metodą Domana;
- metoda werbo-tonalna;
- logorytmika

 

 

 

SUBRIDEO JAWOROWA

 

Grupa A - Słoneczka

Do grupy uczęszczają dzieci w wieku 3 – 4 lat. 

Z uwagi na specjalne potrzeby edukacyjne wynikające z dysfunkcji wzroku naszych podopiecznych, w pracy terapeutycznej skupiamy się przede wszystkim na stymulacji polisensorycznej. Stąd dzieci w „Słoneczkach” uczestniczą w licznych zajęciach dostarczających różnorodnych bodźców zmysłowych: dotykowych, smakowych, węchowych, słuchowych i wzrokowych.Wychodząc naprzeciw upodobaniom naszych dzieci, które uwielbiają zabawy ruchowo-muzyczne, program „Słoneczek” obfituje w takie zajęcia. Tańczymy, gramy na instrumentach, biegamy, skaczemy, pokonujemy tory przeszkód, znakomicie się przy tym bawiąc.Wspierając rozwój psychomotoryczny w naszej grupie, ściśle współpracujemy z naszym fizjoterapeutą, terapeutą SI, prowadząc zajęcia stymulujące układ przedsionkowy, priopercepcji. W „Słoneczkach” nie brakuje także zabawy swobodnej i kierowanej, która rozwija kompetencje społeczno-emocjonalne naszych podopiecznych. Duży nacisk kładziemy także na naukę czynności samoobsługowych. W pracy korzystamy z wielu technik i metod, zarówno dydaktycznych, jak i terapeutycznych.

 

 

Grupa B - Biedronki

„Biedroneczki” to 4-osobowa grupa dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Kameralna atmosfera pozwala na skoncentrowaniu się na indywidualnym, wszechstronnym rozwoju każdego z nich, uwzględniając ich aktywność w sferze: poznawczej, intelektualnej, fizycznej, społecznej i emocjonalnej. W tym wieku dziecko poznaje otaczający je świat, aktywnie go eksplorując i ucząc się samodzielności – wspieramy je na każdym kroku oraz czerpiemy radość nawet z najmniejszych postępów.

Pracujemy w oparciu o Podstawę programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego oraz elementy najnowszych metod i technik terapeutycznych (m.in.: Metoda Rozwoju Relacji – RDI, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda Sylabowa Jagody Cieszyńskiej, Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, Pedagogika zabawy – Klanza, Technika malowania 10 palcami, Programy Aktywności Knillów, Stymulacja Polisensoryczna „Poranny krąg”).

W grupie pracują 2 terapeutki, które wkładają całe serca w troskę o dzieci oraz wiele uczą się od nich każdego dnia.