• Diagnoza PEP – R, dwa razy do roku, umożliwiająca monitorowanie ewaluacji postępów w następujących obszarach rozwoju dziecka: motoryka mała, motoryka duża, naśladownictwo, funkcje poznawcze, percepcja wzrokowa i słuchowa, mowa czynna, umiejętności grafomotoryczne.
  • Indywidualny Program Terapeutyczny (IPET) – tworzony na cały okres edukacyjny na podstawie wyników testu PEP-R.
  • Szczegółowy program IPET opracowywany raz na pół roku, przekazywany i omawiany z Rodzicami.
  • Terapia właściwa – obejmująca zarówno zajęcia indywidualne, jak i grupowe, które są realizowane na podstawie IPET, mają na celu pracę nad zaburzonymi funkcjami.
  • Uczenie samoobsługi – na podstawie indywidualnego ,dla każdego z wychowanków, planu aktywności. Są to zajęcia mające na celu nauczenie dziecka samodzielnego jedzenia, ubierania się oraz kontroli czynności fizjologicznych.
  • Nauka zabawy – jest to zespół działań umożliwiający pokonanie trudności  w osiągnięciu umiejętności spontanicznej i konstruktywnej zabawy. Jest ona niezwykle ważną aktywnością każdego dziecka, która wpywa w istotny sposób na rozwój umiejętności społecznych poprzez naśladowanie zachowań osób dorosłych. Zabawa rozwija wyobraźnię oraz ma duży wpływ na eliminację zachowań stereotypowych. Nasi terapeuci i wychowawcy stopniowo włączają dziecko do określonych zabaw, w których współpracują z drugą osobą, wchodzą w nią w relacje oraz uczą się naśladować.